Privacy reglement

délices de France biedt een breed scala aan Producten, waaronder worsten, terrines, ... Tot van onze dienstverlening beschikt délices de France over bepaalde gegevens van u. Wij vinden het belangrijk er voor te zorgen dat onze dienstverlening eenvoudig, persoonlijk en betrouwbaar is. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening waar nodig te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Délices de France gaat zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking van uw gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

In dit privacyreglement hebben wij nader voor u op een rij gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt hier in lezen welke gegevens wij van u verwerken en welke invloed u daar zelf op kunt uitoefenen. Dit privacyreglement is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken. Een overzicht vind u hieronder. Wij raden u aan om, voor een volledig beeld, het gehele privacyreglement door te nemen. Wij kunnen ons echter ook voorstellen dat u soms specifiek op zoek bent naar informatie over een bepaald onderwerp. In dat geval kun u eenvoudig doorklikken naar het betreffende hoofdstuk. U komt dan direct bij het onderwerp dat u zoekt.

Dit privacy statement geldt voor alle klanten die koopt een product en voor alle gebruikers van websites van délices de France.

Dit privacyreglement is in de eerste plaats van toepassing op verwerking van gegevens van natuurlijke personen en eenmanszaken. Voor de bepalingen met betrekking tot verwerking van verkeersgegevens, inloggegevens, surf- en klikgedrag, en de bepalingen over vermelding in telefoongidsen- en abonnee informatiediensten geldt dat zij van toepassing zijn niet alleen op natuurlijke personen en eenmanszaken, maar ook op alle zakelijke klanten en gebruikers.

Per 1 juli 2009 treedt een wetswijziging in werking die inhoudt dat de bestaande regels voor het sturen van ongevraagde commerciële, e-mail- en faxberichten wordt uitgebreid naar zakelijke klanten. Bent u een zakelijke klant en wilt u geen ongevraagde commerciële , e-mail- en faxberichten meer ontvangen, klik dan hier

Welke gegevens verwerkt délices de France van u?
Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die zijn te herleiden tot individuele natuurlijke personen.
Délices de France verwerkt persoonsgegevens van u in de eerste plaats als u aanmeldt als klant van délices de France. Délices de France vraagt dan onder meer uw naam, adres, woonplaats, giro- of bankrekeningnummer, e-mailadres en geboortedatum. . Als u een account aanmaakt op een website van Délices de France dan word u daarnaast nog gevraagd om een gebruikersnaam en wachtwoord op te geven. Al deze gegevens worden door Délices de France verwerkt.

Ook nadat u uwself heeft aangemeld worden gegevens van u geregistreerd, bijvoorbeeld omdat u zelf bewust gegevens achterlaat (bijvoorbeeld op een website van délices de France), een storing meldt, een klacht indient of een nota niet betaalt. Ook deze gegevens worden door délices de France geregistreerd.


Voor welke doeleinden gebruikt délices de France uw gegevens?

Dienstverlening

Délices de France verwerkt uw persoons-, verkeers- en locatiegegevens in de eerste plaats om onze diensten aan u te kunnen leveren. Voor het in behandeling nemen van aanvragen,het versturen van een (al dan niet gespecificeerde) nota, nota vraag en het afhandelen van storingsmeldingen of klachten, is verwerking van uw gegevens noodzakelijk. Zonder verwerking van uw gegevens kunnen wij onze diensten niet aan u leveren.


Délices de France verkoopt zijn producten en diensten ook via door zijn geselecteerde partners . Voor dit doel kan délices de France persoonsgegevens aan zijn partners verstrekken.


Marktonderzoek en marketing- en verkoopactiviteiten

Délices de France verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van marktonderzoek en marketing- en verkoopactiviteiten, voor het doen van (gezamenlijke) aanbiedingen, zowel schriftelijk  als elektronisch (onder meer via e-mail, web).

Verwerking van uw gegevens op délices de France websites
Wij verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens op onze websites in de eerste plaats om onze (web) diensten aan u te kunnen leveren en om met u te communiceren, bijvoorbeeld om uw veiligheidswaarschuwingen te verzenden.

Uw gegevens worden daarnaast gebruikt voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om onze diensten en onze website te verbeteren.

Tenslotte kunnen wij uw gegevens op onze websites gebruiken om informatie en advertenties af te beelden die beter aansluiten bij uw persoonlijke interesses en voorkeuren en om u in bepaalde gevallen (commerciële) informatie per e-mail te kunnen sturen over andere producten die beschikbaar zijn bij délices de France.

Délices de France verwerkt daartoe op haar websites de volgende gegevens van u:

Inloggegevens
Wanneer u toegang wenst tot bepaalde délices de France diensten, word u gevraagd om u aan te melden met een gebruikersnaam en een wachtwoord (inloggegevens). In een aantal gevallen kun u uw met deze inloggegevens bij meerdere Délices de France websites en -services aanmelden.

Bij het aanmaken van u inloggegevens kan het voorkomen dat u wordt gevraagd een geheime vraag- en antwoordcombinatie op te geven. Die geheime vraag- en antwoordcombinatie wordt door délices de France uitsluitend gebruikt om uw identiteit te controleren en u te helpen bij het eventueel opnieuw instellen van u wachtwoord of gebruikersnaam.

Informatie die u achterlaat op délices de France websites
Op sommige délices de France websites vragen wij u om aanvullende persoonlijke informatie, zoals uw e-mailadres, naam, thuis- of werkadres of een telefoonnummer. Wanneer u een aankoop doet of een abonnement neemt op een betaalde service, vragen wij u om aanvullende informatie, zoals uw bankrekeningnummer of nummer van een identificatiebewijs. Daarnaast zal soms gevraagd worden naar profiel- of demografische gegevens, zoals uw postcode, leeftijd, geslacht, voorkeuren, interesses en favorieten.

Surf- en Klikgedrag
Délices de France verzamelen geen informatie over uw bezoek aan délices de France website.

Cookies

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten.

Délices de France cookies geven geen persoonsidentificatie informatie, ze worden alleen gebruikt om uw order af te handelen.

Délices de France zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
Onze werknemers en derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig zijn.

Uw gegevens zullen te alleen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

Délices de France-websites zijn goed beveiligd.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?
Délices de France draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van u gegevens. Hiermee wordt zeker gesteld dat uw gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Wanneer er een wachtwoord wordt gebruikt om uw accounts en persoonlijke gegevens te beveiligen, is het u eigen verantwoordelijkheid dit vertrouwelijk te houden. Deel dit soort informatie nooit met anderen. Als u een computer deelt met anderen, moet u uw altijd afmelden wanneer u een website of een service verlaat om te voorkomen dat mensen die na jou de computer gebruiken toegang hebben tot uw informatie.

Inzage in uw persoonsgegevens
Als klant heb u recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.

Een verzoek tot inzage kunt u indienen door een brief, voorzien van u naam, adres, vaste- en/of mobiele telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, te sturen aan het hieronder onder 'Contact' aangegeven adres. Délices de France kan u maximaal € 4,50 aan administratiekosten in rekening te brengen.

Correctie van u persoonsgegevens
Als klant heb u het recht om u persoonsgegevens te laten corrigeren. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via het onder 'Contact' aangegeven adres.

U ontvangt dan binnen 3/4 weken schriftelijk antwoord.


Recht van verzet
Als klant van délices de France heb u wettelijk een aantal mogelijkheden om u te verzetten tegen gebruik van u gegevens voor marketingdoeleinden. Ook indien u in een eerder stadium toestemming hebt gegeven, kunt u uw verzetten tegen verder gebruik van uw gegevens.

Tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kun u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kunt u bijvoorbeeld bezwaar maken tegen gebruik van u gegevens voor direct marketing-doeleinden en/of verstrekking van u gegevens aan derden voor direct marketing-doeleinden.

Tegen het gebruik van u verkeersgegevens kun u (ook als u daarvoor eerder toestemming hebt gegeven) bezwaar maken indien uw verkeersgegevens worden gebruikt voor marktonderzoek en verkoopactiviteiten met betrekking tot elektronische communicatiediensten en indien uw verkeersgegevens worden gebruikt voor de levering van toegevoegde waarde diensten.
Delice de France wijst u er wel op dat u dan niet langer van die toegevoegde waardediensten gebruik kunt maken.

Mocht u er bezwaar tegen hebben dat délices de France uw gegevens gebruikt voor marketingdoeleinden, dan kun u dit ons laten weten per brief, gericht aan het adres dat is vermeld onder 'contact'.

U kunt bezwaar maken tegen direct marketing activiteiten van délices de France in het algemeen, maar ook specifiek tegen bepaalde vormen van direct marketing. Zo kunt u specifiek bezwaar maken tegen het ontvangen van:

schriftelijke direct mailing;e-mail;Indien u bezwaar wilt maken vermeld dan in de brief duidelijk tegen welk gebruik van u gegevens u bezwaar maakt: maak u alleen bezwaar tegen het gebruik van u verkeersgegevens, tegen het gebruik van u persoonsgegevens of tegen allebei? Geef daarbij tevens aan tegen welke methode van communicatie u bezwaar maakt: wil u bijvoorbeeld wel post ontvangen, maar niet gebeld worden, wil u bijvoorbeeld wel e-mail ontvangen, of wil u helemaal niet benaderd worden met commerciële boodschappen.

De mogelijkheid tot het maken van bezwaar geldt alleen voor het gebruik van u gegevens voor commerciële doeleinden. U ontvangt binnen 4 weken na u bezwaar van ons een schriftelijk antwoord.

U kunt de verdere ontvangst van reclame via mail en van délices de France ook voorkomen door de instructies op te volgen die worden gegeven in de e-mail-berichten die u ontvangt.

Contact
Klantenservice voor Producten,
(***) Alleen schriftelijk