Algemene Voorwaarden zakelijke inkoop

December 2010
délices de France
versie 1.1 December 2010


I N H O U D
HOOFDSTUK A – ALGEMENE BEPALINGEN
ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . 2
TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . .  . .. . . . 2
ARTIKEL 2 FACTURERING EN BETALING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
ARTIKEL 3 TE LATE OF ONDEUGDELIJKE AFLEVERING VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN . .. .2
ARTIKEL 4 GARANTIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .2
ARTIKEL 5 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 3
ARTIKEL 6 GEHEIMHOUDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
ARTIKEL 7 ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .4
ARTIKEL 8 TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN EN TAAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  . . .4
HOOFDSTUK B – BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP PRODUCTEN
ARTIKEL 9 ALGEMENE EISEN AAN DE PRODUCTEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ARTIKEL 10 FABRICAGE EN KWALITEITSBORGING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
ARTIKEL 11 SCHADELIJKE STOFFEN EN/OF PREPARATEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ARTIKEL 12 AFLEVERING VAN PRODUCTEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 5
ARTIKEL 13 RISICO EN EIGENDOM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  . . . . . . 5
ARTIKEL 14 KEURING TIJDENS EN NA AFLEVERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 5
ARTIKEL 15 PRODUCTENAANSPRAKELIJKHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
HOOFDSTUK C – BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DIENSTEN
ARTIKEL 16 ALGEMENE EISEN AAN DE DIENSTEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  . . . 6
ARTIKEL 17 BEOORDELING EN ACCEPTATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
ARTIKEL 18 VERRICHTING VAN DIENSTEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . 6
ARTIKEL 19 TARIEVEN EN VERGOEDINGEN VAN DIENSTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 6
ARTIKEL 20 BELASTINGEN EN SOCIALE PREMIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 6
ARTIKEL 21 NON-CONCURRENTIE BEDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

HOOFDSTUK A – ALGEMENE BEPALINGEN
De bepalingen van hoofdstuk A zijn van toepassing op zowel de afname van producten als de afname van diensten.
TOEPASSELIJKHEID
1.1 De onderstaande Algemene Inkoopvoorwaarden (hierna: AIV) zijn van toepassing op alle door Delice de France aan Leverancier verstrekte Inkooporders en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, met terzijdestelling van algemene voorwaarden van Leverancier.
TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN
1.2 Overeenkomsten komen tot stand met de acceptatie van Leverancier van de Inkooporder van  Delice de France. Een Inkooporder wordt geacht te zijn geaccepteerd:
a als Leverancier de Inkooporder expliciet heeft aanvaard;
b zodra Leverancier is begonnen met de uitvoering van de Inkooporder; of c als Leverancier de Inkooporder niet binnen drie werkdagen na ontvangst expliciet heeft
geweigerd.
1.3 Tot het moment van levering kan Delice de France de Inkooporder kostenloos annuleren.
FACTURERING EN BETALING
Leverancier zal het verschuldigde bedrag voor de door Delice de France afgenomen producten  niet eerder factureren dan op de datum van aflevering van die producten en/of verrichting van die diensten. Facturen dienen te worden ingediend in bij de overeengekomen Delice de France Crediteurenafdeling. Elke factuur dient te voldoen aan de wettelijke eisen inzake onder meer omzetbelastingen. Op elke factuur zal tevens, indien van toepassing zijn vermeld: het Delice de France-inkoopordernummer, het (aflever)adres, de (aflever)datum, de prijs per eenheid, de BTW en het in rekening gebrachte totaalbedrag. Tevens zal aan de factuur, indien van toepassing, de getekende urenstaat worden gehecht.
Delice de France weigert de factuur, indien niet is voldaan aan de in dit artikel genoemde vereisten. De enkele  betaling dan wel het zonder protest in ontvangst nemen van facturen betekent op geen enkele wijze dat Delice de France akkoord gaat met de factuur of de deugdelijkheid van de gefactureerde prestaties.
De betaling van verschuldigde bedragen zal plaatsvinden binnen 90 dagen na ontvangst van defactuur, mits de factuur voldoet aan de in dit artikel genoemde vereisten.
Voor de periode dat Leverancier in gebreke is bij de nakoming van de overeenkomst, heeft Delice de France het recht betaling terzake geheel of gedeeltelijk op te schorten.
Delice de France heeft het recht om bij elke betaling het door haar aan Leverancier verschuldigde bedrag te verrekenen met alle op dat moment openstaande vorderingen van Delice de France op Leverancier. Het is Leverancier niet toegestaan enige schuld aan Delice de France te verrekenen met enige vordering van
Leverancier op Delice de France.
Alle vorderingsrechten van Leverancier jegens Delice de France vervallen na het verstrijken van één jaar, te rekenen vanaf de dag volgend op die waarop de vordering opeisbaar is geworden, dan wel Leverancier met de vordering bekend is geworden.
TE LATE OF ONDEUGDELIJKE AFLEVERING VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN
Leverancier schiet vanaf de overeengekomen (af)leverdatum tekort in de nakoming van een verplichting, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, indien Leverancier niet op de overeengekomen afleverdatum of niet in overeenstemming met de overeengekomen verplichtingen voor of op de overeengekomen afleverdatum de producten aflevert of de diensten verricht.
Delice de France is gerechtigd een boete te vorderen, indien en voor zolang Leverancier toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de hierboven bedoelde verplichting. Het bedrag van de boete bedraagt 1% van de orderwaarde per werkdag vanaf de overeengekomen afleverdatum, tot eenmaximum van 15% van de orderwaarde. De boete laat onverlet de verplichting van Leverancier de schade te vergoeden die door te late of ondeugdelijke aflevering voor Delice de France is ontstaan, indien en voor zover de omvang van de schade het bedrag van de boete te boven gaat.
GARANTIE
Leverancier garandeert dat de geleverde producten, verrichte diensten en/of resultaten in overeenstemmingzijn met de in de overeenkomst vermelde specificaties. Tevens garandeert, Leverancier dat de geleverde producten vrij van gebreken zijn en van deugdelijke materialen zijn vervaardigd. De garantie houdt onder meer in dat, onverminderd het recht van Delice de France tot schadeloos stelling voor alle kosten en schade welke het gevolg zijn van gebrekkigheid dan wel ongeschiktheid van een door Leverancier
geleverd product en /of resultaat, alle gebreken ontstaan tijdens de garantieperiode, onmiddellijk op eerste schriftelijk verzoek van Delice de France op kosten van Leverancier binnen 3 weken na de datum van de schriftelijke mededeling van Delice de France, geheel worden hersteld/dan wel vervangen door dezelfde producten en/of resultaten. Voor producten houdt de garantie tevens in dat Leverancier op verzoek van Delice de France een creditnota verstrekt ten bedrage van het totaal aantal geretourneerde gebrekkige producten, op basis van de laatst geldende aankoopprijs van deze producten. De garantieperiode voor producten ten behoeve van consumenten van Delice de France is 24 maanden na datum van verkoop aan de consument, met een maximum van 30 maanden na datum van aflevering. De garantieperiode voor andere producten is 18 maanden te rekenen vanaf de datum van aflevering, tenzij in de overeenkomst anders is vermeld. In spoedeisende gevallen kan Delice de France, onverminderd haar overige rechten, op kosten van Leverancier zelf de defecte (delen van) producten bij haar afnemers herstellen. Op verzoek zal Leverancier ter zake kosteloos reserveonderdelen en/of gereedschap verstrekken en/of alle mogelijke ondersteuning verlenen.
Leverancier en zijn toeleveranciers zullen voldoen aan de eisen gesteld in de gedragscode(s) voor leveranciers op www.delicesdefrance.nl
INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

5.1 Indien en in zoverre op de geleverde producten, verrichte diensten en/of resultaten reeds bestaande intellectuele eigendomsrechten van Leverancier rusten, verleent Leverancier Delice de France hierbij een eeuwigdurende licentie met betrekking tot dergelijke rechten, inclusief het recht een sublicentie te verlenen aan haar klanten.
Leverancier zal de broncode van alle software in de reeds bestaande intellectuele eigendomsrechten aan een derde in escrow geven en Delice de France heeft het recht begunstigde te zijn van de escrowovereenkomst.
5.2 Leverancier draagt hierbij het volledige (intellectueel)(eigendoms)recht op, en belang in, elk resultaat van het werk dat Leverancier voor Delice de France bij het ontwikkelen en leveren van de producten en diensten over aan Delice de France, welke overdracht terstond na het ontstaan van die rechten door Delice de France reeds nu voor alsdan hierbij is aanvaard. Voorzover nodig verleent Leverancier Delice de France hierbij een onherroepelijke volmacht om uit naam van
Leverancier eventuele akten te laten passeren die noodzakelijk zijn voor het overdragen van de voornoemde (intellectuele) (eigendoms)rechten. Voorzover door de wet toegestaan, doet Leverancier afstand van rechten die worden genoemd in artikel 25 van de Auteurswet 1912.
5.3 Leverancier vrijwaart en verdedigt Delice de France tegen, en stelt Delice de France schadeloos met betrekking tot alle kosten voortvloeiende uit eventuele acties die voortvloeien uit of in verband staan met een claim dat de geleverde producten en/of verrichte diensten of enig onderdeel daarvan, en/of het commerciële gebruik daarvan door Delice de France binnen haar bedrijfsactiviteiten, rechtstreeks of indirect of mede inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van enige derde of onrechtmatige openbaring, onrechtmatig gebruik of wederrechtelijke toe-eigening opleveren van het bedrijfsgeheim van een ander (hierna: de Inbreuk), op voorwaarde dat Delice de France Leverancier binnen een redelijke periode in kennis stelt van de Inbreuk en Leverancier betrekt bij de verdediging en onderhandelingen in verband met een regeling of schikking. In het geval van een dergelijke Inbreuk zal Leverancier ervoor zorgen dat de bedrijfsactiviteiten van
Delice de France niet worden onderbroken of verstoord. Alle kosten die worden gemaakt door Delice de France in verband met de Inbreuk worden vergoed door Leverancier. Alle (intellectuele) eigendomsrechten van door Delice de France aan Leverancier ter beschikking gestelde hulpmiddelen blijven berusten bij Delice de France en/of haar licentiegevers. Leverancier is verplicht hulpmiddelen te merken als kenbaar (intellectueel) eigendom van Delice de France, deze in goede staat te houden, separaat op teslaan en voor rekening van Leverancier te verzekeren tegen alle risicos zolang Leverancier ten aanzien van die hulpmiddelen als houder voor Delice de France optreedt. Leverancier gebruikt de hulpmiddelen alleen voor de duur en ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst en
zal deze op eerste verzoek retourneren aan Delice de France.

GEHEIMHOUDING
Delice de France en Leverancier verplichten zich geen product-, markt-, klant- en bedrijfsgegevens die de andere partij betreffen aan derden kenbaar te maken, tenzij deze informatie –

i) van algemenebekendheid is, zonder dat dit veroorzaakt is doordat de onderhavige geheimhoudingsplicht is geschonden,

ii) door de andere partij zelfstandig ontwikkeld is zonder gebruikmaking van deze  informatie,

iii) door de andere partij rechtmatig van een derde is verkregen en welke derde niet aan een soortgelijke geheimhoudingsverplichting is gebonden iv) openbaar dient te worden gemaakt op grond van wet of regelgeving, een rechterlijke uitspraak of een uitspraak van een regelgevende instantie. Partijen verplichten zich de bedoelde informatie uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de tussen hen gesloten overeenkomst. Partijen verplichten zich om personen die door hen worden ingezet bij de uitvoering van de tussen hen gesloten overeenkomsten dezelfde verplichtingen op te leggen als hierboven opgenomen.
ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST
7.1 Delice de France is gerechtigd, onverminderd eventuele rechten op vergoeding van alle schade, een overeenkomst zonder enige aansprakelijkheid tot vergoeding van kosten aan Leverancier en zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden indien de Leverancier enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en Leverancier nalaat zodanige tekortkoming binnen 5 werkdagen na ontvangst van een schriftelijke ingebreke -stelling te herstellen.
7.2 Delice de France is tevens gerechtigd, onverminderd eventuele rechten op vergoeding van alle schade, de overeenkomst, zonder enige aansprakelijkheid tot vergoeding van kosten van Leverancier en zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
a Leverancier haar ondernemingsactiviteiten staakt;
b Leverancier surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend;
c door of tegen de Leverancier een faillissementsaanvraag is ingediend of Leverancier in staat van faillissement is verklaard;
d beslag is gelegd op een deel van of het gehele vermogen van Leverancier; of
e de zeggenschap over de onderneming van Leverancier is overgegaan op een derde.
Ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring.
TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN EN TAAL
Op deze AIV alsmede op alle overeenkomsten waarvan deze AIV deel uitmaken is Nederlands recht van toepassing. De genoemde aflevercondities worden uitgelegd overeenkomstig de betekenis die daaraan wordt toegekend in de Incoterms 2000. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake de internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken(Weens Koopverdrag) is uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen welke voortvloeien uit of verband houden met deze AIV en overeenkomsten waarvan deze AIV deel uitmaken worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde burgerlijke rechter te ‘s-Gravenhage. Deze AIV verschijnen zowel in de Nederlandse als Engelse taal. Bij eventuele interpretatieverschillen tussen deze versies
is de Nederlandstalige versie te allen tijde doorslaggevend en bindend tussen partijen.
HOOFDSTUK B – BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP PRODUCTEN
De bepalingen van hoofdstuk B zijn naast de bepalingen van hoofdstuk A uitsluitend van toepassing op de afname van producten.
ALGEMENE EISEN AAN DE PRODUCTEN
De producten zullen in elk geval, indien en voor zover van toepassing:
- functioneren conform, en in ieder opzicht voldoen, aan hetgeen is overeengekomen;
- voldoen aan hetgeen in de overeengekomen documentatie is vermeld;
- voldoen aan de bij of krachtens wet gestelde eisen;
- voldoen aan de door Leverancier voorgestelde eigenschappen;
- vrij zijn van materiaal-, fabricage-, constructie- en ontwerpfouten;
- vervaardigd zijn van deugdelijk en nieuw materiaal en in milieuvriendelijk en afbreekbaar materiaal zijn verpakt;
- niet (deels) vervaardigd zijn met behulp van kinderarbeid, zoals gedefinieerd in de ILO resolutie 182;
- bij aflevering niet ouder zijn dan 3 maanden te rekenen vanaf de datum van productie;
- voorzien zijn van CE-markering;
- voldoen aan de op het moment van aangaan van de overeenkomst meest recent geldende specificaties van het Delice de France netwerk; en
- voorzover het de verpakking betreft, ESD (Electrostatic Discharge) veilig zijn.
Documentatie zal in het Nederlands, Engels en Duits zijn gesteld.
FABRICAGE EN KWALITEITSBORGING
Leverancier is, gedurende en na het productieproces, verantwoordelijk voor het testen van de (deels) geproduceerde producten. Delice de France verkrijgt een kopie van het test rapport, indien Delice de Francehierom verzoekt. Indien relevant zal Leverancier een kwaliteitsborging systeem hanteren in overeenstemming
met of gelijkwaardig aan NEN-EN ISO 9001.
SCHADELIJKE STOFFEN EN/OF PREPARATEN
Leverancier garandeert dat de producten voldoen aan de bij of krachtens de wet gestelde eisen en geen bij of krachtens de wet voor de producten verboden stoffen en/of preparaten bevatten.
Tevens garandeert Leverancier dat de producten geen stoffen bevatten die niet via een reguliere wijze van afvalverwerking te verwerken zijn. Desgevraagd verschaft Leverancier inzicht in de mate waarin bij het ontwerp en de productie rekening is gehouden met de zorg voor het milieu.
Leverancier zal Delice de France juist en volledig informeren, indien de producten stoffen en/of preparaten bevatten, die gevaarlijk of schadelijk zijn voor mens, zaak of milieu.
Leverancier zal aangeven welke onderdelen van de producten bij einde levensduur voor hergebruik of recycling, anders dan voor verbranding, in aanmerking komen. Leverancier zal op eerste verzoek van Delice de France bij einde levensduur de producten terugnemen dan wel aan Delice de France een met het oog op de afvalverwerking/recycling passende vergoeding betalen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
AFLEVERING VAN PRODUCTEN
Leverancier zal niet eerder dan op de overeengekomen datum de door Delice de France gekochte producten met bijbehorende documentatie afleveren. Aflevering dient Delivery Duty Paid, zoals vastgelegd in de Incoterms 2000, en op de in de overeenkomst overeengekomen datum en afleveradres te geschieden. De zending zal vergezeld gaan van een paklijst. Op de volledig ingevulde vrachtbrief en de paklijst zal het Delice de France-inkoopordernummer zijn vermeld. Delice de France is gerechtigd de ontvangst van een zending (geheel of gedeeltelijk) te weigeren, indien waarneembaar:
- de zending niet de op de vrachtbrief en de paklijst aangegeven verzendeenheden omvat;

- de inhoud van de zending of de verpakking beschadigd is of anderszins niet voldoet aan de overeenkomst; of
- de zending niet op de overeengekomen datum of plaats wordt aangeboden.
Een zending is eerst geleverd op het moment dat op de vrachtbrief of enig ander als ontvangstbewijs door Leverancier te hanteren document door of namens Delice de France voor ontvangst van de zending is getekend. Leverancier dient erop toe te zien dat de ondertekening voor ontvangst gebeurt door een Delice de France medewerker of een werknemer van een bedrijf dat gerechtigd is namens Delice de France producten in ontvangst te nemen. De ondertekening dient te bestaan uit een handtekening met vermelding van volledige naam in blokletters en het registernummer van de medewerker die de zending in ontvangst heeft genomen.
Leverancier zal een niet in ontvangst genomen zending direct weer meenemen. Ingeval dit niet mogelijk is, zal Leverancier de zending op zo kort mogelijke termijn af (laten) halen.
Deelleveringen zijn zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Delice de France niet toegestaan.

RISICO EN EIGENDOM
Het risico van beschadiging en verlies alsmede de eigendom van de producten gaan op het moment van aflevering op Delice de France over.
KEURING TIJDENS EN NA AFLEVERING
Binnen een periode van 30 dagen te rekenen vanaf de datum van aflevering, kan (een deel van)de zending of een product worden afgekeurd, indien blijkt dat niet voldaan wordt aan de algemene eisen als gesteld in artikel 9 van de AIV en/of aan de overeengekomen eisen als gesteld in de overeenkomst. Indien een (deel van de) zending of een product is afgekeurd, zal Leverancier op zijn kosten binnen 3 werkdagen nadat de mededeling van afkeuring is ontvangen overeenkomstig het verzoek van Delice de France:
a het ontbrekende alsnog afleveren; of
b indien zulks is verzocht, het afgekeurde ophalen, dit vervolgens repareren of vervangen en na reparatie of vervanging weer afleveren.
Delice de France heeft tevens het recht tijdens fabricage en/of binnen 30 dagen na aflevering de (deels)geproduceerde producten door een onafhankelijk testinstituut te laten testen. Ingeval het testinstituut de producten afkeurt, zijn de kosten van het testen voor rekening van Leverancier.
Indien het afgekeurde niet binnen een redelijke termijn wordt opgehaald, kan het afgekeurde voor rekening van Leverancier worden teruggezonden. Op het moment van ophalen of terugzenden gaan de eigendom en het risico weer over op Leverancier. De gerepareerde, vervangen of alsnog afgeleverde (delen van de) zending of producten kunnen (opnieuw) worden gekeurd.
In het geval de producten opnieuw worden afgekeurd, dient Leverancier, indien Delice de France zulks verzoekt, binnen de door Delice de France gestelde termijn alsnog na te komen. De kosten van het opnieuw keuren en de transportkosten zijn voor rekening van Leverancier.
PRODUCTENAANSPRAKELIJKHEID
Leverancier vrijwaart Delice de France voor alle aanspraken van derden ter zake gebrekkige producten in de zin van de productenaansprakelijkheidsbepalingen van het Burgerlijk Wetboek.
HOOFDSTUK C – BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DIENSTEN
De bepalingen van hoofdstuk C zijn naast de bepalingen van hoofdstuk A uitsluitend vantoepassing op de afname van diensten.
ALGEMENE EISEN AAN DE DIENSTEN
16.1 Leverancier garandeert dat bij het verrichten van de diensten gehandeld zal worden overeenkomstig de mate van zorgvuldigheid, deskundigheid en professionaliteit die gebruikelijk is binnen de branche van Leverancier en dat de resultaten zullen voldoen aan de overeengekomen specificaties en/of dienstbeschrijvingen.
16.2 Het is Leverancier niet toegestaan zijn verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde (onderaanneming of doorlening) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Delice de France. Leverancier blijft, ook bij schriftelijke toestemming, verantwoordelijk voor de nakoming van alle verplichtingen door deze derden, mede daaronder begrepen de afdracht van omzetbelasting, loonbelasting, premies volks-verzekering en premieswerknemers-verzekeringen.
Op eerste verzoek van Delice de France dient Leverancier aan Delice de France de benodigde informatie te ver -strekken, met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden door deze derden.
16.3 Op verzoek van Delice de France zal Leverancier met door Delice de France aangewezen derde partijen samenwerken.
16.4 Leverancier zal uitsluitend gekwalificeerde personen voor de overeengekomen diensten ter beschikking stellen. In geval van gerechtvaardigde twijfel van Delice de France aan de geschiktheid van een persoon, kan Delice de France verzoeken dat deze persoon zo snel mogelijk op kosten van Leverancier wordt vervangen.
BEOORDELING EN ACCEPTATIE
17.1 Beoordeling van de diensten en acceptatie van de resultaten vindt namens Delice de France plaats door de daartoe aangewezen personen en/of afdelingen. Indien naar het oordeel van Delice de France de diensten niet zijn verricht conform hetgeen is overeengekomen en/of indien de resultaten niet overeenstemmen met de specificaties, heeft Delice de France het recht de diensten en/of resultaten te weigeren. Weigering door Delice de France zal schriftelijk geschieden onder opgave van de redenen voor deze beslissing. Fouten en/of tekortkomingen zullen door Leverancier onverwijld worden hersteld. Alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van Leverancier.
17.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 17.1 kunnen Delice de France en Leverancier gezamenlijk steekproeven uitvoeren. Eventueel hieruit blijkende fouten en tekortkomingen zullen door Leverancier onverwijld worden hersteld. Tevens zullen, bij gebleken fouten en tekortkomingen, door Leverancier de voorgaande resultaten worden gecontroleerd en waar nodig alsnog worden hersteld.
VERRICHTING VAN DIENSTEN
De diensten zullen worden verricht op de plaats en tijd zoals opgenomen in de Inkooporder of (indien niet opgenomen) binnen kantooruren ten kantore van Delice de France.
TARIEVEN EN VERGOEDINGEN VAN DIENSTEN
19.1 De diensten die zijn verricht ter uitvoering van een overeenkomst worden vergoed op basis van een overeengekomen vaste prijs, tenzij anders overeengekomen in de overeenkomst. De betaling van de prijs omvat de totale vergoeding voor alle verrichte diensten op basis van de overeenkomst, inclusief eventuele aanvullende diensten en/of wijzigingen op de diensten.
19.2 De in de overeenkomst genoemde tarieven gelden voor de duur van de overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen.
19.3 Alle onkosten zijn inbegrepen in het overeengekomen tarief. Reiskosten en reistijd zijn slechts declarabel indien het een dienstreis betreft waarbij het begin en einde van de reis een andere zijn dan de overeengekomen plaats van werkzaamheden en deze reis in opdracht van Delice de France wordt uitgevoerd.
BELASTINGEN EN SOCIALE PREMIES
20.1 Leverancier is en blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nakoming van de uit hoofde van de overeenkomst op haar rustende verplichtingen die voortvloeien uit de belastingwetgeving en sociale verzekeringswetgeving. Leverancier zal Delice de France vrijwaren tegen aanspraken ter zake.
20.2 Leverancier zal op eerste verzoek, binnen 30 dagen na dit verzoek, aan Delice de France een verklaring sturen, waarin staat vermeld dat de door Leverancier ingeschakelde perso(o)n(en) bi jLeverancier in dienst is/zijn. Deze verklaring dient door een registeraccountant, accountant of een administratie consulent te zijn opgesteld en als origineel te zijn gewaarmerkt.
20.3 Leverancier zal, op eerste verzoek, binnen 30 dagen na dit verzoek, verklaringen overleggen welke bewijzen dat Leverancier tijdig en volledig omzetbelasting, loonbelasting, premies volksverzekering en/of premies werknemersverzekeringen heeft afgedragen voor de ingeschakelde perso(o)n(en). Deze verklaringen dienen door een registeraccountant, accountant of een administratie consulent te zijn opgesteld en als origineel te zijn gewaarmerkt.
20.4 Indien en voor de periode dat Leverancier in gebreke is bij het overleggen van de in lid 2 en 3 genoemde verklaringen, heeft Delice de France het recht alle betalingen aan Leverancier ingevolge de overeenkomst op te schorten en dit bedrag onder zich te houden tot op het tijdstip dat de verklaringen alsnog zijn overlegd. In voornoemde gevallen zal Delice de France alsdan geen rente verschuldigd zijn.
20.5 Indien Leverancier, ter uitvoering van een overeenkomst, na voorafgaande schriftelijke toestemming van Delice de France, gebruik maakt van derden en/of personeel, dat niet bij Leverancier in dienst is, is Leverancier verplicht om contractueel eensluidende verplichtingen aan deze derden op te leggen.
20.6 Leverancier die niet beschikt over een aansluitnummer bij het UWV, zal op eerste verzoek, binnen 30 dagen na dit verzoek, een op de overeengekomen werkzaamheden betrekking hebbende Verklaring Arbeids Relatie (VAR) overleggen, inhoudende dat de ingeschakelde persoon wordt aangemerkt als zelfstandige.
Indien en voor zover Leverancier in verzuim is met het overleggen van deze VAR, heeft Delice de France het recht alle betalingen aan Leverancier ingevolge enige overeenkomst op te schorten en dit bedrag onder zich te houden, zonder daardoor enige rente verschuldigd te worden.
20.7 Delice de France zal het bedrag waarvoor Delice de France ex artikel 34 van de Invorderingswet aansprakelijk gesteld kan worden, storten op de G-rekening van Leverancier. Leverancier zal daartoe haar G-rekening aan Delice de France bekend maken en op al haar facturen vermelden. Bij gebreke aan een deugdelijke G-rekening heeft Delice de France het recht het bedrag rechtstreeks storten bij de Belastingdienst. Als percentage zal Delice de France 50% van het factuurbedrag hanteren. Leverancier gaat akkoord met het storten op haar G-rekening dan wel het rechtstreeks storten bij de Belastingdienst.
NON-CONCURRENTIE BEDING
Leverancier zal ervoor zorgdragen dat een persoon, die ter beschikking is gesteld door Leverancier aan Delice de France, niet wordt ingezet bij concurrenten van Delice de France bij de uitvoering van inhoudelijk nauw verwante opdrachten, gedurende een periode van maximaal 1 jaar na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst, tenzij Delice de France en Leverancier anders overeenkomen. Partijen zullen in alle voorkomende gevallen het werkgebied en de concurrenten waarop het beding van toepassing wordt verklaard zo nauwkeurig mogelijk beschrijven.